004

doradca RID

Nr kursu: STC-17-RID/2017

Miejsce kursu: Katowice ul. Porcelanowa 19

Termin kursu: 24–26 listopad, 8–10 grudzień 2017

Termin zgłoszeń: 20 listopad 2017

program kursu na doradcę RID Program kursu
karta zgłoszenia kursu na doradcę RID Karta zgłoszenia na kurs RID

Przy zgłoszeniu do dnia 30 października 2017 r. obowiązuje 10% rabat

Zgłoszenia:
telefonicznie - 509 916 788
mailem - biuro@stc-szkolenia.pl

Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie zintegrowanym, tj. ADR i RID w obniżonej cenie.
Termin obu kursów:
24 – 26 listopad r. – część ogólna dla kandydatów na doradców ADR i RID,
1 – 3 grudzień 2017 r. – część specjalistyczna dla kandydatów na doradców ADR.

8 – 10 grudzień 2017 r. – część specjalistyczna dla kandydatów na doradców RID,

Profil uczestników:
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących uzyskać uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych. Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego organizowanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Doradcą może być osoba, która ukończyła 21 lat, posiada wyższe wykształcenie (co najmniej I stopnia) i nie była karana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.

Program:
Program zajęć jest zgodny z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych i składa się z dwóch części:

Część ogólna:

Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych , w szczególności cel i zakres regulacji oraz praktyczne posługiwanie się przepisami - 1 godzina

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych , w szczególności zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, zasady klasyfikacji, przepisy szczególne dla poszczególnych klas, towary niedopuszczone do przewozu, odpady niebezpieczne, materiały i przedmioty wybuchowe (klasa 1), materiały promieniotwórcze (klasa 7) – 4 godziny

Budowa i używanie opakowań ,w szczególności ogólne zasady pakowania, rodzaje i kategorie opakowań, kodowanie opakowań, instrukcje pakowania, zasady doboru opakowań – 2 godziny

Zasady znakowania – nalepki ostrzegawcze, duże nalepki ostrzegawcze, pomarańczowe tablice identyfikacyjne, inne znaki i oznakowania, szczegółowe zasady znakowania - 3 godziny

Dokumentacja – zasady wypełniania dokumentu przewozowego, certyfikat pakowania kontenera, raport powypadkowy, roczne sprawozdanie 2 godziny

Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych – przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach ograniczonych i wyłączonych, przewóz towarów niebezpiecznych na zasadach wyłączenia spod przepisów, odstępstwa, ograniczenia przewozowe, przewozy materiałów promieniotwórczych – 3 godziny

Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem – przewóz sztuk przesyłek, przewóz towaru luzem, kontenery do przewozu towaru luzem, pakowanie razem, załadunek razem - 2 godziny

Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem – 1 godzina

Ćwiczenia 6 godzin

Część specjalistyczna:

Przepisy kolejowe, przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych koleją, przepisy zarządcy infrastruktury - 1 godzina

Dokumentacja, listy przewozowe w komunikacji krajowej i międzynarodowej – zasady wypełniania, ćwiczenia, dokumenty kolejowe – 2 godziny

Znakowanie wagonów, zasady znakowania wagonów (krytych, odkrytych, platform), znaki dotyczące manewrowania – 1 godzina

Przewóz w cysternach, dobór cysterny do towaru na podstawie stwarzanych zagrożeń oraz stanu skupienia, charakterystyka cystern stałych, odejmowalnych, przenośnych, kontenerów-cystern, wagonów-baterii oraz cystern do przewozu odpadów, kodowanie cystern, układy i urządzenia bezpieczeństwa stosowane w cysternach, zasady załadunku i rozładunku cystern – 4 godziny

Zagadnienie eksploatacyjne, zdanie/przyjęcie przesyłki do przewozu, zasady wykonywania prac manewrowych, formowanie pociągu, odległość ochronna, wyposażenie pojazdów trakcyjnych w pociągach z wagonami z towarami niebezpiecznymi, przewóz wagonów próżnych nieczyszczonych, oczyszczanie wagonów po przewozie towarów niebezpiecznych – 4 godziny

Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych koleją – ratownictwo techniczne i chemiczne, zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, następstwa wypadków, powiadamianie o zdarzeniu, zasady działań ratowniczych na miejscu zdarzenia, przyczyny zdarzeń, ochrona środowiska – 3 godziny

Szkolenie pracowników, zasady prowadzenia szkoleń, dokumentacja szkolenia – 1 godzina

Konsultacje – 4 godziy

Prowadzenie:
Szkolenie poprowadzą specjaliści w zakresie przewozu koleją towarów niebezpiecznych posiadający uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych.

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, podczas których będą rozwiązywane przykładowe testy egzaminacyjne. Uczestnicy kursu otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, uaktualnione przepisy prawne krajowe i międzynarodowe, w tym Regulamin RID w formie dwustronnego wydruku oraz zaświadczenie o przebytym kursie.

1 800 zł od osoby;
Cena obejmuje: 40 godzin zajęć dydaktycznych, 4 godziny konsultacji, przerwy kawowe, aktualnie obowiązującą Umowę ADR w formie dwustronnego wydruku, materiały szkoleniowe, w tym przepisy, ustawy, rozporządzenia i dyrektywy w formie elektronicznej, tzw. „Kompendium wiedzy dla doradcy”.

Zakwaterowanie:
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu (pokój jednoosobowy ze śniadaniem) w Hotelu Silesian położonym ok. 5 km od miejsca prowadzenia kursu w cenie 620,00 zł/os. (4 x 155,00 zł) w Quality Silesian Hotel*** lub 540,00 zł/os. (4 x 135,00 zł) w Economy Silesian Hotel **.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w kursie jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury zaliczkowej.
Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl.

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje o kursie pod nr telefonu 509 916 788 lub e-mailem biuro@stc-szkolenia