004

doradca ADR

Nr kursu: STC-09-ADR/2016

Miejsce kursu: Katowice ul. Rolna 43c

Termin kursu: 14-19 marca 2016

Termin zgłoszeń: 10 marca 2016

program kursu na doradcę ADR Program kursu
karta zgłoszenia kursu na doradcę ADR Karta zgłoszenia na kurs ADR
Kurs ADR dla doradców w wersji weekendowej

Przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 29 lutego 2016 r. cena od osoby wynosi 1 400 zł

Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie zintegrowanym, tj. ADR i RID w obniżonej cenie.
Termin obu kursów:
14-16 marca 2016 r. – część ogólna dla kandydatów na doradców ADR i RID,
17-19 marca 2016 r. – część specjalistyczna dla kandydatów na doradców ADR,
21-23 marca 2016 r. – część specjalistyczna dla kandydatów na doradców RID.

karta zgłoszenia kursu na doradcę ADR Karta zgłoszenia na kurs zintegrowany ADR i RID

Zgłoszenia:
telefonicznie - 32 353 21 17 (w godz. urzędowania biura) oraz 509 916 788 i 501 175 730
faksem - 32 353 21 17
mailem - biuro@stc-szkolenia.pl

Profil uczestników:
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących uzyskać uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych, jak również dla doradców odnawiających posiadane już uprawnienia. Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego organizowanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Doradcą może być osoba, która ukończyła 21 lat, posiada wyższe wykształcenie (co najmniej I stopnia) i nie była karana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.

Program:
Program zajęć jest zgodny z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych i składa się z dwóch części:

Część ogólna:

Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych , w szczególności cel i zakres regulacji oraz praktyczne posługiwanie się przepisami - 1 godzina

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych , w szczególności zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, zasady klasyfikacji, przepisy szczególne dla poszczególnych klas, towary niedopuszczone do przewozu, odpady niebezpieczne, materiały i przedmioty wybuchowe (klasa 1), materiały promieniotwórcze (klasa 7) – 4 godziny

Budowa i używanie opakowań ,w szczególności ogólne zasady pakowania, rodzaje i kategorie opakowań, kodowanie opakowań, instrukcje pakowania, zasady doboru opakowań – 2 godziny

Zasady znakowania – nalepki ostrzegawcze, duże nalepki ostrzegawcze, pomarańczowe tablice identyfikacyjne, inne znaki i oznakowania, szczegółowe zasady znakowania - 3 godziny

Dokumentacja – zasady wypełniania dokumentu przewozowego, certyfikat pakowania kontenera, raport powypadkowy, roczne sprawozdanie 2 godziny

Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych – przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach ograniczonych i wyłączonych, przewóz towarów niebezpiecznych na zasadach wyłączenia spod przepisów, odstępstwa, ograniczenia przewozowe, przewozy materiałów promieniotwórczych – 3 godziny

Warunki przewozu, załadunku, rozładunku, manipulowanie ładunkiem – przewóz sztuk przesyłek, przewóz towaru luzem, kontenery do przewozu towaru luzem, pakowanie razem, załadunek razem - 2 godziny

Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem – 1 godzina

Ćwiczenia 6 godzin

Część specjalistyczna:

Przepisy dotyczące przewozu drogowego – przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych -1 godzina

Dokumentacja – dokumenty przewozowe w transporcie krajowym i międzynarodowym, zasady wypełniania, instrukcje pisemne zgodne z ADR, świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, zaświadczenie ADR - 1 godzina

Pojazdy – wymagania konstrukcyjne dla pojazdów, pojazdy EX/II, EX/III, FL, AT, OX, MEMU, wyposażenie jednostek transportowych (podstawowe, dodatkowe), sprzęt gaśniczy, oznakowanie jednostek transportowych przewożących sztuki przesyłki, materiały stałe luzem, materiały ciekłe, sypkie lub gazy w cysternach – 4 godziny

Załadunek i rozładunek – mocowanie ładunku na pojeździe, wymagania dotyczące załadunku i rozładunku niektórych towarów, w szczególności ograniczenia ilościowe, zakazy ładowania razem (do jednego pojazdu) różnych towarów niebezpiecznych oraz towarów niebezpiecznych z żywnością – 3 godziny

Przewóz w cysternach – dobór cysterny na podstawie właściwości fizykochemicznych towaru, charakterystyka cystern stałych, odejmowalnych, przenośnych, kontenerów-cystern, pojazdów-baterii oraz cystern do przewozu odpadów, kodowanie cystern, układy i urządzenia bezpieczeństwa stosowane w cysternach, zasady załadunku i rozładunku cystern – 3 godziny

Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem drogowym towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne – zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne, następstwa wypadków, organizacja systemu ratowniczo-gaśniczego, powiadamianie o zdarzeniu, zasady działań ratowniczych na miejscu zdarzenia, analiza okoliczności i przyczyn zaistniałych zdarzeń, ochrona środowiska – 3 godziny

Szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem rodzaje i zakres szkoleń, dokumentacja szkolenia – 1 godzina

Konsultacje – 4 godziy

Prowadzenie:
Kurs poprowadzą wieloletni specjaliści posiadający uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych – Dariusz Polak, Justyna Sobczak, Jacek Kot.

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, podczas których będą rozwiązywane przykładowe zadania i testy egzaminacyjne. Uczestnicy kursu otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, aktualne przepisy prawne krajowe i międzynarodowe, w tym Umowę ADR 2013-2015 w formie dwustronnego wydruku oraz zaświadczenie o przebytym kursie.

Cena:
1 600 zł od osoby w opcji bez noclegu lub 2 300 zł ** / 2 500 zł *** od osoby w opcji z noclegiem w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem; Cena obejmuje: 40 godzin zajęć dydaktycznych, 4 godziny konsultacji, przerwy kawowe, obiady w formie cateringu, aktualnie obowiązującą Umowę ADR w formie dwustronnego wydruku, materiały szkoleniowe, w tym przepisy, ustawy, rozporządzenia i dyrektywy w formie elektronicznej, tzw. „Kompendium wiedzy dla doradcy”. Możliwa rezerwacja noclegów w Hotelu Silesian położonym ok. 5 km od miejsca prowadzenia kursu (opcja z noclegiem).

Przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 29 lutego 2016 r. cena od osoby (bez noclegu) wynosi 1 400 zł

Economy Silesian Hotel **
Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, telewizor LCD wraz z dostępem do telewizji satelitarnej oraz bezpłatny i bezprzewodowy Internet do 20MB/s. Za dodatkową opłatą hotel proponujemy Gościom nieograniczoną możliwość korzystania z hotelowego Centrum Wellness.

Quality Silesian Hotel ***
Pokoje jedno i dwuosobowe. Standardowe wyposażenie każdego pokoju to wygodne łóżko, funkcjonalna łazienka z prysznicem, suszarka do włosów zestaw do parzenia kawy i herbaty, telewizor wraz z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej, bezpłatne bezprzewodowe łącze internetowe do 20 mb/s, telefon, klimatyzacja. Bezpłatnie dla gości Quality - Wellnes Centre (basen, sauna, jacuzzi, siłownia).

Całkowity koszt uczestnictwa w obu kursach na doradcę ADR i RID wynosi 2 800 zł (bez noclegów) lub 3 780 zł ** / 4060 zł *** (z noclegami + śniadania).

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w kursie jest przesłanie wypełnionej Karty Uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury proforma.
Zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer: (32) 353 21 17 lub mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl.
Dodatkowe informacje o kursie – tel. (32) 353 21 17 lub tel. kom. 501 175 730, e-mail: biuro@stc-szkolenia.pl

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje o szkoleniu pod nr telefonu 32 353 21 17 (w godz. urzędowania biura) lub 509 916 788, 501 175 730, e-mail: biuro@stc-szkolenia.pl