004

kierowca ADR

Nr kursu: STC-03-adr/2018

Miejsce kursu: Katowice ul. Porcelanowa 19

Termin kursu: 7 – 10 maj 2018

Egzamin: 10 maj 2018

program kursu ADR dla kierowców Program kursu

Profil uczestników:
Kurs przeznaczony jest dla osób, które:
- ukończyły 21 lat,
- spełniają wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy

Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego, prowadzonego przy udziale przedstawiciela Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, w ostatnim dniu kursu.

Program:
1. Program kursu podstawowego:

 • Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
 • Główne rodzaje zagrożeń
 • Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów
 • Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
 • Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej
 • Oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej
 • Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych
 • Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów
 • Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych
 • Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych
 • Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej
 • Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
 • Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie
 • Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń
 • Ochrona towarów niebezpiecznych
2. Program kursu specjalistycznego – klasa 1(materiały i przedmioty wybuchowe)
 • Specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne
 • Szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1

Prowadzenie:
Kurs poprowadzą specjaliści w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych posiadający uprawnienia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz praktykę w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, podczas których będą rozwiązywane przykładowe testy egzaminacyjne. Uczestnicy kursu otrzymują podręcznik oraz zaświadczenie o przebytym kursie uprawniające do przystąpienia do egzaminu prowadzonego przy udziale przedstawiciela Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Cena:
700,00 zł/os. (VAT zwolniony)
620,00 zł/os. dla przedłużających uprawnienia (VAT zwolniony)

Cena obejmuje: udział w zajęciach dydaktycznych (kurs podstawowy + klasa 1), podręcznik, serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka), zaświadczenie o ukończeniu kursu, egzamin przeprowadzony w ostatnim dniu kursu.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w kursie jest zgłoszenie swojego udziału oraz dokonanie płatności najpóźniej na dzień przed kursem na konto:
Silesia Training Center
ING Bank Śląski S.A. 04 1050 1214 1000 0090 6751 5222

W tytule przelewu należy wskazać swoje imię i nazwisko oraz termin kursu i dopisek „ADR”.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 509 916 788 lub mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl lub w siedzibie naszej firmy przy ul. Porcelonowej 19 w Katowicach.
W zgłoszeniu należy podać rodzaj kursu, termin oraz swoje imię i nazwisko, numer PESEL.

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje o szkoleniu pod nr telefonu 509 916 788 lub e-mail: biuro@stc-szkolenia.pl